Rekvizīti

Rekvizīti
 
DEJAS ATBALSTA FONDAM "ZVAIGŽŅU AKA"
IR SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS
 
Mūsu atbalstam (foto, video iekārtas iegādei, radošajai nometnei un izrāžu spēlēšanai) var ziedot
Dejas atbalsta fonds „Zvaigžņu AkA”
Valsts kases kontā TRELLV22
LV16TREL9166515001000
 
Rekvizīti:
Dejas atbalsta fonds "Zvaigžņu AkA"
Reģ.Nr.40008091046
AS "Swedbanka", Saktas filiāle
LV61HABA0551010315742
Jūrmalas iela 17, Piņķi, LV - 2107